algemene gebruikersvoorwaarden

Algemene gebruikersvoorwaarden van de website

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV“) van de website (de “Site“) regelen de relatie tussen:

Het bedrijf CTOUTVERT, SARL met een kapitaal van € 56.312,05, ingeschreven bij de RCS van Toulouse onder het nummer 433 265 618, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 10, place Alfonse Jourdain – 31000 Toulouse; en

Elke internetgebruiker (hierna “de Gebruiker“)
Telefoon: +33 (0) 5 61 47 23 53
Mail: contact@ctoutvert.com

Publicatie Manager:
Manuel Mirabel, Directeur

De site wordt gehost door het bedrijf: Microsoft Azure Frankrijk
Hoofdkantoor: 37, 45, 39 Quai du président Roosevelt, CS 40106, 92445 Issy les Moulineaux Cedex Frankrijk

SIREN nummer: 327733184
Telefoon: 01 57 75 10 00

Datum laatst bijgewerkt: 13/08/2020

Artikel 1 – Doel van de algemene gebruikersvoorwaarden
Het doel van de AGV is om de voorwaarden te definiëren volgens welke CTOUTVERT de site beschikbaar stelt aan gebruikers.

Artikel 2 – Aanvaarding van de AGV
2.1. De algemene voorwaarden moeten zorgvuldig worden gelezen door gebruikers wanneer ze zich op de site bevinden. Het is op elk moment mogelijk om deze algemene voorwaarden af ​​te drukken en / of op te slaan.

2.2. Het browsen op de site impliceert acceptatie van de algemene voorwaarden.

2.3. CTOUTVERT behoudt zich het recht voor om de AGV op elk moment eenzijdig te wijzigen en bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving of speciale formaliteit, waarbij wordt gespecificeerd dat elke wijziging met betrekking tot deze AGV op deze pagina zal worden gepubliceerd. Het is aan de Gebruiker om regelmatig de AGV te raadplegen.

Artikel 3 – Beheer van de locatie
3.1. Voor een goed beheer van de Site behoudt CTOUTVERT zich het recht voor om op elk moment de toegang tot de gehele of een deel van de Site om welke reden dan ook op te schorten, te onderbreken of te beperken, en in het bijzonder met het oog op onderhoud of actualisering. of in het geval van een aanval op de site, ongeacht de aard.

3.2. Elke creatie van een hyperlink die naar de site of een deel van de site verwijst, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CTOUTVERT. Hyperlinks naar de site zijn mogelijk gemaakt zonder medeweten van CTOUTVERT. In dit geval kan CTOUTVERT niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie die op deze sites wordt gepresenteerd.

3.3. Het bestaan ​​van een hyperlink op de site naar een andere site (bijvoorbeeld de site van een partner of een klant) impliceert geen validatie van deze site of de inhoud ervan door CTOUTVERT. In dit opzicht blijven de site en de partnersites strikt onafhankelijk.

Artikel 4 – Verantwoordelijkheid van de gebruiker
Het gebruik van de site gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.
CTOUTVERT kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig kwaadaardig programma dat de computerapparatuur van de Gebruiker of andere hardware of software zou kunnen infecteren, noch voor het verlies of de wijziging van gegevens als gevolg van het gebruik van de Site.
Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle gepaste maatregelen te nemen om zijn gegevens, computersystemen of software te beschermen tegen besmetting door mogelijke virussen, Trojaanse paarden of, meer in het algemeen, computerprogramma’s die de veiligheid van de Site in gevaar kunnen brengen.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheid van CTOUTVERT
Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke en / of regelgevende bepalingen, kan CTOUTVERT niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken en meer in het algemeen, voor alle gebeurtenissen die verband houden Site zoals in het bijzonder technische storingen, storingen, onderbrekingen, wijzigingen van de Site.
Bovendien garandeert CTOUTVERT niet de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van de informatie die beschikbaar is op de Site.

Artikel 6 – Persoonsgegevens en cookies
Onder deze Site kan CTOUTVERT verplicht zijn om persoonlijke gegevens over u te verzamelen in de zin van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

CTOUTVERT gebruikt ook cookies om uw ervaring op de site te verbeteren, zodat deze zich aanpast aan uw voorkeuren.

Voor aanvullende informatie nodigen we u uit om onze huisregels te raadplegen waarin ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en ons beleid inzake cookies worden uiteengezet.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom
Elke gebruiker heeft een privé en niet-exclusief gebruiksrecht van de site en verbindt zich ertoe de site niet te gebruiken voor commerciële of illegale doeleinden.
De site, handelsmerken, logo’s en elk ander onderscheidend teken en alle software die op de site wordt gebruikt, evenals de inhoud van de site (dat wil zeggen, elke tekst, video, foto of andere informatie in elk formaat en in ongeacht de aard die op de Site verschijnt) (hierna de “Eigenschappen”) zijn het exclusieve eigendom van CTOUTVERT, haar partners of derden die haar toestemming hebben gegeven om genoemde inhoud en / of haar partners te gebruiken.

De eigendommen zijn waarschijnlijk het onderwerp van bescherming door auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht of enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht.
De informatie, inclusief de eigendommen, gepubliceerd op de site mag in geen geval worden gebruikt voor commerciële of reclamedoeleinden.

CTOUTVERT verbiedt het opvragen, hergebruiken, op de markt brengen, verspreiden, wijzigen, aanpassen, vertalen, evenals de reproductie van alle of een deel van de elementen, inclusief de eigendommen, van de site zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. en uitdrukken. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan veroorzaken.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Deze AGV vallen onder de Franse wetgeving. De Franse rechtbanken zijn bevoegd om te oordelen over alle geschillen die kunnen ontstaan ​​in verband met de uitvoering hiervan.

VOLG ONS OP